१. भेटेरिनरी औषधी, जैविक पदार्थ, खाद्य योगशिल वा वृद्धिवर्दक पदार्थहरुको गुणस्तर कायम गर्ने ।
२. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धि ऐन, नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
३. गुणस्तरसंग सम्बन्धित नीति, रणनीति, मापदण्ड तयार गर्ने तथा स्विकृत मापदण्ड अनुरुप कार्य भए नभएको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गर्ने ।
४. भेटेरिनरी औषधी, जैविक पदार्थ, खाद्य योगशिल वा वृद्धिवर्धक पदार्थहरुको आयात निर्यात तथा उपयोग निर्धारण मापदण्ड अनुरुप भए नभएको नियमन् तथा अनुगमन गर्ने ।