सि. नं. फाइलको नाम प्रकाशन मिति फाइलको साइज डाउनलोड
1 Standards Approved by Department of Livestock Services २०७४-८-८ 2.71 MB
2 अायात निर्यात सिफारिस, पशुजन्य उद्योग स्थापना तथा विक्री वितरण अनुमति सम्बन्धी कर्यविधि, २०७३ २०७४-७-३० 313.47 kB
3 ब्यवशायीक पन्छीफार्म तथा ह्‍‍याचरी सञ्‍चालन निर्देशिका २०७१ २०७४-५-२३ 167.67 kB
4 बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन २०७१/०७२ २०७४-५-२३ 175.37 kB
5 पशु सेवा विभागबाट स्विकृत मापदण्डहरु २०७४-५-२३ 476.52 kB
6 अण्डा ढुवानी तथा भण्डारण मापदण्ड, २०७१ २०७४-५-२३ 185.05 kB
7 Standards Approved by Department of Livestock Services २०७४-५-२३ 2.71 MB
8 बार्षिक प्रगति तथा प्राविधिक प्रतिवेदन पुस्तिका २०७२/०७३ २०७४-५-२३ 2.62 MB