भेटेरिनरी गुणस्तर प्रयोगशाला शाखाको कार्यक्षेत्र

यस प्रयोगशालाले भेटेरिनरी औषधी, जैविक पदार्थ, सिरम, डायगोनिस्टिक्स आदि निम्न श्रोतबाट प्राप्त भएका नमूनाहरु परीक्षण गर्नेछ ।

क) पशु सेवा विभाग अन्तरगतका विभिन्न निकायहरु र भेटेरिनरी निरीक्षकहरुबाट,

ख) भेटेरिनरी औषधीसंग सम्बन्धित विभिन्न उद्योगहरु, प्रयोगशालाहरु, फर्मास्युटिकल कम्पनिहरु, भेटेरिनरी औषधी पसलहरुबाट,

ग) कार्यालयको तर्फबाट गरिने सुपरिवेक्षण, अनुगमन, निरीक्षणको शिलशिलामा संकलित नमूना आदिबाट,

घ) कार्यालयको लक्ष्य अनुसार संकलित नमूनाहरु,

ङ) उपभोक्ता सिकायतबाट प्राप्त नमूनाहरु,

च) सरकारी संघ÷संस्थाहरुबाट प्राप्त नमूनाहरुको परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दा शुल्क नतोकिए सम्म   निःशुल्क गरिने छ तर अन्यको हकमा परिक्षणको लागि तोकिएको शुल्क लाग्ने छ ।